Algemene voorwaarden voor consumenten

ARTIKEL 1 INFORMATIE OVER ONS

Wij zijn Touch Cards Company B.V., handelend onder de naam “Verscadeau” Je kunt ons als volgt bereiken:


Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur 

Telefonisch:
010 – 204 3076

Mailen:
info@verskadokaart.nl

Schrijven:
Blaak 16, 3011 TA Rotterdam, Nederland

Bekijken: 
www.verskadokaart.nl

ARTIKEL 2 DEFINITIES

Acceptanten:

De contractuele wederpartijen van Touch Cards Company B.V. die de Verskadokaart accepteren als betaalmiddel voor maximaal het bedrag dat op de betreffende Verskadokaart is geladen. De Acceptanten staan op www.verskadokaart.nl genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen;

Verskadokaart:
De kadokaart die uitgegeven wordt door Touch Cards Company B.V. en die aan de Houder ervan het recht geeft het bedrag dat op de kadokaart staat vermeld te besteden bij de Acceptanten; 

Consument:
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Houder:
Een Consument die tevens houder is van een Verskadokaart.

ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID

3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Touch Cards Company B.V. betreffende de Verskadokaart en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en Touch Cards Company B.V. betreffende de Verskadokaart.

3.2 De Consument aanvaardt de algemene voorwaarden door ontvangst van de Verskadokaart, op welke Verskadokaart naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen.

3.3 Indien mogelijk worden de algemene voorwaarden aan de Consument ter hand gesteld voordat de Consument de Verskadokaart ontvangt. Indien dit niet mogelijk is, kan de Consument de Algemene Voorwaarden raadplegen op www.verskadokaart.nl waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen op de Verskadokaart.

3.4 De algemene voorwaarden zullen op verzoek van de Consument onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg (op zodanige wijze dat deze door de Consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen) dan wel op andere wijze, aan de Consument worden toegestuurd.

ARTIKEL 4 ONTVANGST EN GEBRUIK

4.1 De Verskadokaarten worden door Touch Cards Company B.V. in de markt gebracht in samenwerking met organisaties en bedrijven die de IJskadokaarten gebruiken als incentive.

4.2 Elke Verskadokaart heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij de Acceptanten op het door de acceptant aangegeven assortiment. De Acceptant zal de Verskadokaart accepteren als geldig betaalmiddel voor maximaal het bedrag van € 10,00 dat vermeld staat op de Verskadokaart. De Verskadokaart kan niet in delen worden verzilverd en is niet geldig i.c.m. andere (kortings)acties en/of aanbiedingen, tenzij de Acceptant anders aangeeft.

4.3 Onmiddellijk na het moment dat de Verskadokaart is verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de Houder en Touch Cards Company B.V. en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Houder en Acceptant.

4.4 De Verskadokaarten zijn niet verhandelbaar.

ARTIKEL 5 GELDIGHEID

5.1 Elke Verskadokaart is vanaf de dag van activatie 2 jaar geldig tenzij anders vermeld. Op www.verskadokaart.nl is de geldigheidstermijn van de Verskadokaart te controleren. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Verskadokaart niet meer te verzilveren. Touch Cards Company B.V. behoudt het recht voor om de verlopen Verskadokaart te blokkeren.

ARTIKEL 6 PRIJZEN EN RETOUR

6.1 De prijs op de Verskadokaart is in euro’s en geeft uitsluitend recht (bij een Acceptant) vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat. Op de Verskadokaart is geen btw van toepassing.

6.2 De Verskadokaart kan niet in delen worden verzilverd (zie artikel 4.2). Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de Verskadokaart staat, dient de Houder het overige verschuldigde bedrag bij te betalen op één van de manieren die de betreffende Acceptant hiervoor beschikbaar stelt.

6.3 Touch Cards Company B.V. neemt geen Verskadokaarten retour.

6.4 Het is niet mogelijk om een Verskadokaart geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.

ARTIKEL 7 VERLIES

7.1 De Houder dient de Verskadokaart zorgvuldig te bewaren.

7.2 Bij verlies, diefstal, beschadiging van de Verskadokaart waardoor deze naar mening van Touch Cards Company B.V. niet meer geldig door de (voormalig) Houder kan woren gebruikt, dan wel bij of ongeautoriseerd gebruik van een Verskadokaart, is Touch Cards Company B.V. niet aansprakelijk. Touch Cards Company B.V. zal geen nieuwe Verskadokaart aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte Verskadokaart in welke vorm dan ook vergoeden.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Touch Cards Company B.V. is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet nakoming van de algemene voorwaarden door Touch Cards Company B.V. onder toepassing van artikel 6:98 BW.

8.2 Touch Cards Company B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot het product dat de Acceptant levert voor de verzilverde Verskadokaart dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant (zie artikel 4.3).

8.3 Niet tegenstaande artikel 10.1 aanvaardt Touch Cards Company B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Verskadokaart alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Verskadokaart.

8.4 Touch Cards Company B.V. verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de Website en op de uitgaven van de Verskadokaart. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

8.5 Touch Cards Company B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een Verskadokaart en/of op de www.verskadokaart.nl en/of technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.

8.6 Touch Cards Company B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Touch Cards Company B.V. via www.verskadokaart.nl.

8.7 www.verskadokaart.nl kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de Consument opgenomen. Touch Cards Company B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.

8.8 Touch Cards Company B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade).

8.9 De maximale aansprakelijkheid van Touch Cards Company B.V. is het bedrag dat de Consument voor de Verskadokaart in het onderhavige geval heeft betaald.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

9.1 In het geval van overmacht heeft Touch Cards Company B.V. het recht om de uitvoering van de Verskadokaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Touch Cards Company B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

ARTIKEL 10 FRAUDE

10.1 In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder heeft Touch Cards Company B.V. het recht om naar eigen keuze, de koop van de Verskadokaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Verskadokaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Touch Cards Company B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

ARTIKEL 11 COPYRIGHT

11.1 Alle rechten zijn voorbehouden aan Touch Cards Company B.V. Niets van www.verskadokaart.nl mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Touch Cards Company B.V.

ARTIKEL 12 OVERIG

12.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Touch Cards Company B.V. behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op deze pagina. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd.

©2024, Touch Cards Company B.V. All rights reserved.