Algemene Voorwaarden acceptanten

ARTIKEL 1 INFORMATIE OVER ONS

De Verskadokaart wordt geproduceerd door Verscadeau B.V. U kunt ons als volgt bereiken:

Bereikbaarheid:
van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur 

Telefonisch:
010 – 204 3076

Mailen:
info@verskadokaart.nl

Schrijven:
Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht, Nederland

Bekijken: 
www.verskadokaart.nl

ARTIKEL 2 DEFINITIES

Acceptanten:
De contractuele wederpartij van Verscadeau B.V. die de Verskadokaarten accepteert als betaalmiddel voor het bedrag van € 10,00 per Verskadokaart. Acceptanten staan genoemd op www.verskadokaart.nl;

Verskadokaart:
De kadokaart die uitgegeven wordt door Verscadeau B.V. en die aan de Houder ervan het recht geeft het bedrag dat op de kadokaart staat vermeld te besteden bij de Acceptanten; 

Inschrijfformulier:
Het formulier waarmee de Acceptant zich verbindt de Verskadokaart te accepteren als betaalmiddel voor het bedrag van € 10,00 per Verskadokaart.

ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verscadeau B.V. betreffende de Verskadokaart en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen een Acceptant en Verscadeau B.V. betreffende de Verskadokaart.

3.2 Door het ondertekenen van het Inschrijfformulier aanvaardt de Acceptant deze algemene voorwaarden, hierna gezamenlijk te noemen “de Overeenkomst”.

ARTIKEL 4 ONTVANGST EN GEBRUIK

4.1 De Verskadokaarten worden zowel fysiek als digitaal door bedrijven en organisaties ter beschikking gesteld aan consumenten, zoals bv. klanten en medewerkers

4.2 Elke Verskadokaart heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij de Acceptant. De Acceptant zal de Verskadokaart accepteren als geldig betaalmiddel voor maximaal het bedrag van € 10,00 dat vermeld staat op de Verskadokaart. De prijzen voor de consument zijn dezelfde prijzen als de prijzen die de Acceptant normaliter voor haar klanten hanteert.

4.3 Elke dag dat de Acceptant open is, zal de Verskadokaart bij de Acceptant kunnen worden verzilverd. De Acceptant is jegens de consument gehouden het door de consument gekozen versproduct op deugdelijke wijze te leveren. Het leveren van het
versproduct is geheel voor rekening en risico van de Acceptant.

4.4 De Verskadokaart kan niet in delen worden verzilverd en is niet geldig i.c.m. andere (kortings)acties en/of aanbiedingen, tenzij de Acceptant anders aangeeft.

4.5 Er is geen rechtsbetrekking tussen de consument en Verscadeau B.V. Onmiddellijk nadat de Verskadokaart is verzilverd, ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde consument en Acceptant.

4.6 De Verskadokaart is niet verhandelbaar noch verzilverbaar in contanten.

ARTIKEL 5 GELDIGHEID

5.1 Elke Verskadokaart, met een unieke code is vanaf de dag van uitgifte twee (2) jaar geldig. De geldigheid kan gecontroleerd worden via www.verskadokaart.nl. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Verskadokaart niet meer te verzilveren.

ARTIKEL 6 TECHNISCHE AFHANDELING

6.1 De Acceptant gebruikt de unieke code van de Verskadokaart om het bedrag van de door de consument aangekochte versproducten online via een smartphone met de Scan'r App van Intersolve Technologies B.V., hierna te noemen “Intersolve”, of via de betaalterminal middels een koppeling met Intersolve over te boeken van de Verskadokaart naar het tegoed voor de Acceptant. Scan de code direct bij ontvangst om uw eigen risico te beperken.

ARTIKEL 7 FINANCIELE AFHANDELING

7.1 Aan deelname zijn geen administratiekosten, abonnementskosten of andere kosten verbonden.

7.2 De Acceptant is BTW-plichtig voor de bestede waarde van de bij hem verzilverde Verskadokaarten.

7.3 Per verzilverde Verskadokaart ontvangt de Acceptant een vergoeding van € 7,50. De totale handlingskosten bedragen € 2,50. Op deze handlingskosten is 21% BTW van toepassing zijnde € 0,53. Deze € 0,53 dient door Verscadeau B.V. aan Acceptant in rekening gebracht te worden. Het aan de Acceptant uit te keren bedrag per verzilverde Verskadokaart bedraagt derhalve € 6,97. De in rekening gebrachte BTW dient door de Acceptant bij zijn/haar BTW aangifte in mindering gebracht te worden, zoals gebruikelijk bij inkomende facturen. Hierdoor komt de resulterende vergoeding per verzilverde Verskadokaart uit op € 7,50.

7.4 Verscadeau B.V. vergoedt uitsluitend een Verskadokaart indien deze als “verzilverd” geregistreerd staat in het systeem van Intersolve. Verscadeau B.V. en de Acceptant komen hierbij overeen dat het systeem van Intersolve de grondslag is voor de facturatie.

7.5 Intersolve verstuurt namens Verscadeau B.V. maandelijks een creditfactuur aan de Acceptant voor alle Verskadokaarten die in de voorafgaande maand door de Acceptant zijn verzilverd.

7.6 Facturen worden binnen dertig (30) dagen na datumstelling betaald.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Verscadeau B.V. is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet nakoming van de algemene voorwaarden door Verscadeau B.V. onder toepassing van artikel 6:98 BW.

8.2 Verscadeau B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot het arrangement dat de Acceptant levert voor de verzilverde Verskadokaart dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant (zie artikel 4.3).

8.3 Niet tegenstaande artikel 10.1 aanvaardt Verscadeau B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Verskadokaart alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Verskadokaart.

8.4 Verscadeau B.V. verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de Website en op de uitgaven van de Verskadokaart. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

8.5 Verscadeau B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een Verskadokaart en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.

8.6 Verscadeau B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Verscadeau B.V. via www.verskadokaart.nl.

8.7 www.verskadokaart.nl kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de Consument opgenomen. Verscadeau B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.

8.8 Verscadeau B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade) en de maximale aansprakelijkheid van Verscadeau B.V. is het bedrag dat de Consument voor de Verskadokaart in het onderhavige geval heeft betaald.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

9.1 In het geval van overmacht heeft Verscadeau B.V. het recht om de uitvoering van de Verskadokaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Verscadeau B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

ARTIKEL 10 FRAUDE

10.1 In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder heeft Verscadeau B.V. het recht om naar eigen keuze, de koop van de Verskadokaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Verskadokaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Verscadeau B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

ARTIKEL 11 COPYRIGHT

11.1 Alle rechten zijn voorbehouden aan Verscadeau B.V. Niets van www.verskadokaart.nl mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Verscadeau B.V.

ARTIKEL 12 OVERIG

12.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Verscadeau B.V. behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op www.verskadokaart.nl. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd.